NA VAŠE ČINY NEZAPOMENEME

Milí spoluobčané, je třeba uchovat v paměti nezapomenutelné skutky, postoje a aféry našich předních politiků. Bez rozdílu barvy a politické příslušnosti. Najděte si proto každý svého šmejda a něco si o něm přečtěte.

Veřejné mínění

Nový příspěvek

HISTORIE VÝZKUMU VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ V BODECH

Historie výzkumů veřejného mínění

Zdroj: Eliška Jungová, IKSŽ, FSV UK

 

18. století – první záznamy politiků, jak voliči volili

1800-1809 - Jeffersonova administrativa:  první volební kampaně, prováděli členové stran, zjišťován pouze volební záměr voličů

19. století – kampaně se rozšiřují, strany používají armádu a dobrovolníky

1824 – doložen první „straw poll“ v tisku (Harrisburg Pennsylvanian)

Straw poll „slaměný výzkum“ – anketa, nebyly stanoveny žádné metodologické principy

1850 – Sčítání lidu: poprvé použit náhodný výběr, zjišťovány vybrané demografické údaje

1888  - první novinářská prezentace voleb jako dostihů - „horse-race journalism“ (Boston Journal)

20. léta  – první agentury provádějí výzkum trhu

30. léta – odborníci v médiích, vládní a akademičtí statistici zlepšují výběrové techniky, zavádějí kvótní výběr

Hlavní metodologické principy

Výběr dotázaných za pomoci vědecké statistiky

Standardizovaná metoda dotazování

Standardizovaná metoda zpracování výsledků

Výběr dotázaných

Kvótní výběr

         Gallupova kvóta:

Muži/ženy

Vzdělání středoškolské/nižší

Běloši/ostatní

Město/venkov

 

Výzkum veřejného mínění v České republice

Studentský spolek KRUH

Sdružoval studenty sociologie a ostatních společenských věd  Založil jej 1945 František Dědek

Sekce pro výzkum veřejného mínění pod vedením Adamce

Cvičné průzkumy mass-observation i gallupovou metodou

Metoda Mass-Observation

Čs. ústav pro výzkum veřejného mínění

Založen 1946 jako oddělení I. odboru Ministerstva informatiky

5 odborných + 2 techničtí pracovníci

Síť cca 300 tazatelů

Vedoucí dr. Bohuš Pospíšil

Pracovník pro výzkum Čeněk Adamec

Aktivity Čs. ÚVVM

Výzkumy pouze v českých zemích

Cca 1-2 výzkumy měsíčně

Gallupovská metoda

Časopis Veřejné mínění (populárněvědecký)

Mezinárodní spolupráce (výzkumy, publikace, konference, stáže)

Volební výzkumy 1948

Plánovány tři výzkumy

Proveden pouze výzkum v lednu

Dotazníky policejně zabaveny

Domněnky o ručním zpracování dotazníků pro potřeby KSČ, poklesu příznivců KSČ ve srovnání s volbami 1946

Když přestaly výsledky průzkumů vyhovovat vládnoucí KSČ po únoru , byl Čs.ÚVVM zlikvidován. Tím bych chtěl pouze naznačit, že něco podobného se může opakovat znovu v případě, že zemi bude vládnout J.Paroubek ve spolupráci s KSČM. (poznámka Kmotra Drobka)

Likvidace Čs. ÚVVM 1948 – 50

Únor 1948 – ústav odloučen od ministerstva

Zákaz publicity výsledků

Zrušen časopis Veřejné mínění

Omezen počet pracovníků

Výzkumy prováděny do jara 1950

1950 - Ústav zrušen pro nepotřebnost

1965 – zájem stranických orgánů o výzkumy mínění

Důvody odborné:

Rozvoj marxistické sociologie

Rozvoj empirického sociálního výzkumu

Vznik řady výzkumných rezortních pracovišť

Důvody ideologické

Výzkum veřejného mínění jako standardní nástroj pro demokracii a politickou elitu ve světě

Vizitka demokratičnosti socialistického zřízení

Záměr nebyl chápán jako pokračování činnosti zrušeného ústavu

Aktivity ÚV KSČ

1965 - předsednictvo ÚV KSČ schválilo záměr:

a) založit ústav při ČSAV

b) podřídit veškerou jeho činnost kontrole stranických orgánů

c) 1966 – schválilo ředitelku J. Zapletalovou

1967 – zahájena činnost ústavu

Činnost v době Pražského jara

Výzkumy politického charakteru

Mezinárodní výzkum – tužby a obavy

Rychlé telegrafické výzkumy: březen -  srpen 1968

První výzkumy důvěry politikům

Výzkum „Postoj občanů k politice“, nebyl zpracován, dokumenty se nezachovaly

Ankety Pražanů: v době invaze 1968, nereprezentativní výběr, cca 300 dotázaných

Činnost ÚVVM do září 1969

Pokračování politických výzkumů

Výzkumů zaměřených na závažné společenské otázky

Orientace na metodologickou činnost

Pokračování činnosti bez vnějších zábran

Snižovala se otevřenost občanů při dotazování

Snižovala se možnost publikovat výsledky

Činnost ÚVVM 1970-72

Politické kontroly a prověrky všech pracovišť ČSAV

Nemožnost pokračovat v politických výzkumech

Výzkumy na zakázku pro instituce – šíře témat

ÚVVM zrušen k 31. 8. 1972

Nově založen jako součást statistického úřadu

Činnost do roku 1989

Pracoviště podřízeno kontrole stranických orgánů:

výběr pracovníků

schvalování témat výzkumu

schvalování otázek v dotazníku

souhlas k veřejné publikaci výsledků

Situace po listopadu 1989

Změna charakteru práce státního ÚVVM

Vznik českých soukromých agentur

Provázanost výzkumu mínění a výzkumu trhu

Vznik poboček zahraničních agentur a mezinárodních řetězců

Vznik sociálního trhu informaci – konkurenční prostředí

Překonávání nedůvěry k metodologii u politické elity, odborné i laické veřejnosti

Nejznámější soukromé agentury

STEM – založen 1990

         FACTUM – založen 1991

         GfK – založen 1991

         Median – založen 1993

         SC&C – založen 1992

Žádné komentáře
 
Politikmann nás spasí!!! Najdi si svýho šmejda !!!