NA VAŠE ČINY NEZAPOMENEME

Milí spoluobčané, je třeba uchovat v paměti nezapomenutelné skutky, postoje a aféry našich předních politiků. Bez rozdílu barvy a politické příslušnosti. Najděte si proto každý svého šmejda a něco si o něm přečtěte.

Cikáni a Rómové

Nový příspěvek

ROMSKÉ ORGANIZACE A INICIATIVY

Romské organizace

 

S příchodem Pražského jara v roce 1968 dochází k otevřeným projevům emancipačního hnutí mezi Romy. V listopadu schválilo ministerstvo vnitra stanovy celorepublikového Svazu Cikánů-Romů. Koncem května 1969 se konal ustavující sjezd Svazu Cikánů-Romů (SCR), na kterém zazněl také požadavek, aby došlo k přiměřenému zastoupení Romů ve volených i výkonných orgánech moci. Svazu předsedal Miloslav Holomek, k jeho dalším významným představitelům patřili vojenský prokurátor Tomáš Holomek, Antonín a Bartoloměj Danielovi a Zikmund Vagai. Do roku 1972 narostl stav organizace přibližně na 8 500 členů, na veřejnost působil SCR časopisem Romský list (Romano lil).

Tato první významnější romská organizace v Československu však fungovala pouze čtyři roky. I když vůči normalizačnímu režimu vystupovala většinou loajálně, došlo v roce 1973 k jejímu rozpuštění pro finanční nesrovnalosti hospodářských sdružení Butiker a Nevodrom, propojených se SCR. . K jeho zrušení přispělo také Memorandum, v němž Romové požadovali politický statut a včlenění jazykových a etnických práv do ústavy

Po roce 1973 žádná další romská organizace v Československu nepůsobila. Někteří bývalí představitelé Svazu či jejich potomci se nadále angažovali, ovšem už jen jako jednotlivci.

Teprve v průběhu roku 1986 se zformovala skupina romských osobností, která se obrátila na Ústřední výbor KSČ s žádostí o schůzku, na níž by se diskutovalo jak řešit problémy Romů. O rok později tito romští aktivisté začali vytvářet přípravný výbor Svazu Romů v ČSSR.

Současné Romské organizace

Athinganoi, o. s. nabízí mladým Romům možnost sdružovat se a společnými projekty vytvářet lepší podmínky pro kvalitnější vzdělání Romů a jejich úspěšnou integraci do společnosti. Athinganoi byla založena v roce 1999. Sdružuje převážně romské studenty a absolventy středních a vysokých škol. www.athinganoi.cz

Centrum Elim svou činností vyplňuje mezery ve stávající nabídce. Nabízí využití volného času dětí, mládeže i dospělých, nabízí anonymní a bezplatnou psychologickou pomoc se zaměřením na pomoc obětem domácího násilí, přičemž k dispozici je také akutní krizové ubytování pro tyto oběti. www.elimopava.cz

Občanské sdružení Cikne Čhave, založeno v roce 2004, rozvíjí své aktivity pro děti, mládež a dospělé Romy. Hlavní důraz je kladen na vzdělávání a preventivní aktivity směrem k romské komunitě. Jednou z osvědčených forem ochrany dětí před nežádoucími jevy je nabídka nejrůznějších činností, kterou právě sdružení Cikne Čhave provozuje. Snahou je, aby se děti a mládež dostaly ven z Prahy a trávily volný čas v přírodě, seznamovaly se s okolními památkami a hlavně získaly návyky, kde se dá smysluplně trávit volný čas, působit na děti ve smyslu prevence. www.ciknechave.webzdarma.cz

Český západ působí v romské komunitě v Dobré Vodě u Toužimi od roku 2002. Nabízí nebo zprostředkovává zaměstnání, pořádá vzdělávací programy, organizuje volnočasové aktivity pro děti i dospělé nebo poskytuje sociální služby. Přímo v sídle sdružení funguje také textilní dílna, kde pracují romské ženy z Dobré Vody. www.cesky-zapad.cz

Občanské sdružení Demokratická aliance Romů vzniklo v březnu 1998 z Občanského sdružení Romů ve Valašském Meziříčí. DAR (zkratka DAR znamená v romském jazyce Strach) si klade za cíl zvýšit politickou, ekonomickou, společenskou a kulturní úroveň Romů, jejich vzdělanost. Od vlády a státních orgánů regionálních žádá zajištění bezpečnosti všech občanů s ohledem na současnou situaci a vytváření podmínek pro lepší začlenění Romů ve společnosti. DAR chce být nejen reprezentantem Romů, ale i prostředníkem při uplatňování všech opatření a jednání s jinými orgány

Drom, romské středisko je příspěvkovou organizací zřízenou Statutárním městem Brno - městskou částí Brno-sever.  Hlavním posláním je poskytovat sociální služby, zmírňovat rizika sociálního vyloučení a napomáhat zlepšení životní situace osob ohrožených sociálním vyloučením prostřednictvím nabídky sociálních služeb a dalších aktivit. www.drom.cz

Občanské sdružení IQ Roma servis vzniklo v roce 1997 jako nestátní nezisková organizace založená na principu nestrannosti, nezávislosti, otevřenosti a nediskriminace. V roce 2003 se organizace z původní dobrovolné organizace založené zejména na aktivitě vlastních členů začala nově profilovat do dnešní plně profesionální neziskové organizace. Ve své činnosti se zaměřujeme na mapování a analýzu potřeb a zdrojů místních sociálně-vyloučených romských komunit a na vytváření podmínek a příležitostí k podpoře a zvyšování občanských, sociálních, ekonomických, vzdělávacích a pracovních příležitostí a úspěchů romských a analogicky potřebných jednotlivců a rodin. www.iqrs.cz

Občanské sdružení Lačhe Čhave se snaží řešit sociální a drogovou problematiku a to především v rámci volnočasových aktivit nejen pro děti z Prahy 4 Nuslí, Michle. Cílem je příprava a realizace preventivního programů pro romskou komunitu. Aktivity se soustředí na nízkoprahové zařízení pro romské děti a mládež o.s. Lačhe Čhave, víkendové výjezdy, letní tábor a cílem se řešit i sociální problémy v romské komunitě. www.lache-chave.cz

Občanské sdružení Lacholav spolupracuje se Zvláštní školou v Karviné - Novém Městě, zajišťuje volnočasové aktivity  pro romské děti. Ve své činnosti se zabývá také sociálně-právní problematikou v oblasti řešení bytové otázky Romů v Karviné. www.lacholav.wz.cz

Romské občanské sdružení MIRET se zabývá podporou tvůrčích a kulturních aktivit romské minoritní skupiny. Bylo založeno v roce 1998. Jedním z hlavních cílů organizace je napomáhat romské minoritě v integraci do společenského života v ČR a naopak majoritní skupině obyvatel ČR umožnit a pomoci porozumět Rómům a otevřít se jim. Miret podporuje mladé romské umělce, děti a mládež, jejich vzdělání jak obecné, jazykové, tak i hudební, dále soustavně podporuje jejich kreativitu, udržuje jejich aktivní tvorbu a vytváří tak podmínky, aby mohli pokračovat ve svém poslání a uchovali své vlastní tradice. www.miret.cz

Muzea romské kultury bylo založeno v roce 1991 z iniciativy romských intelektuálů jako nevládní nezisková organizace. Téměř deset let své existence muzeum fungovalo v provizorních prostorách. Na konci roku 2000 se přestěhovalo do nově opravené pětipodlažní budovy. Od roku 2005 se Muzeum romské kultury stalo státní příspěvkovou organizací. Muzeum se od počátku snažilo především budovat sbírkové fondy, dokumentující kulturu a dějiny Romů. Dnes spravuje fondy tradičních řemesel a profesí, typů obydlí, vybavení interiéru, oděvu a šperku, výtvarného umění, písemného materiálu, plakátů a pozvánek, audio, foto a videodokumentace, knihovny, ohlasů kultury Romů v kultuře majoritní a sebedokumentace muzea. Kromě stálé expozice nabízí muzeum široké veřejnosti celou škálu krátkodobých výstav. Dále pořádá řadu jiných veřejných akcí – přednášky, dny otevřených dveří, slavnostní křty knih a hudebních nosičů (nejen) vlastní produkce, videoprojekce, přehlídky z fondu textilu aj. www.rommuz.cz

Obecně prospěšná společnost Nová škola je nevládní, nezisková organizace, která od roku 1996 podporuje vzdělávání menšin, především Romů, dospělých i dětí po celé republice. Nová škola vytváří podmínky pro rovné příležitosti, prostřednictvím svých projektů, školení, seminářů a konferencí. Svými aktivitami se snaží zlepšovat komunikaci mezi většinovou společností a menšinami a vytvářet a prosazovat postupy ve vzdělávání, které posilují občanskou a multikulturní společnost. www.novaskola.org

V roce 1992 byla organizace založena jako Nadace Mosty, od roku 1996 nese název Občanské sdružení R-Mosty. Sdružení se zabývá podporou Romů v oblastech vzdělávání, přístupu k zaměstnání a možnostem seberealizace. Posláním občanského sdružení R-Mosty je nabídnout smysluplné naplnění a využití volného času dětem a mládeži a pomoc sociálně vyloučené romské komunitě v hlavním městě Praze včetně poskytování konzultačních a poradenských služeb. www.r-mosty.cz

Sborník Romano džaniben vychází od roku 1994 a je jediným odborným periodikem v ČR, který se této činnosti systematicky věnuje. Základním cílem sborníku je přinášet podložené a odborně fundované informace z oblasti romské kultury v nejširším slova smyslu. Kromě odborných článků a statí přináší sborník portréty významných nebo výrazných romských osobností a umělců, romistů či odborníků z příbuzných oborů, otiskuje důležité či zajímavé historické dokumenty a dokumentární či umělecké fotografie. www.dzaniben.cz

Sdružení ROMEA je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů a právnických osob, které spojuje podpora boje proti rasismu, rozvíjení dodržování lidských práv, napomáhání k rozvoji demokracie a tolerance ve společnosti. Základním posláním je sdružovat zejména mladé občany romské a české národnosti, kteří chtějí pomáhat romskému a českému národu ke zlepšení jejich vzájemného soužití. Hlavní činnosti sdružení jsou propagační a popularizační činnost, vydávání tiskovin (časopisů), šíření informací prostřednictvím elektronických médií (internet, televize, rozhlas), pořádání výstav a dalších odpovídajících akcí k danému tématu. Romea organizuje i vzdělávací akce (přednášky, semináře, krátkodobé kurzy, školení); zabývá se informační činností, vyhledáváním a shromažďováním informací týkajících se Romů. Romea spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy, napomáhá k lepšímu soužití majoritní společnosti a Romů; spolupracuje s romskými organizacemi v ČR i v zahraničí a usiluje o zapojení do mezinárodních nevládních struktur zabývajících se romskou problematikou. www.romea.cz

Romenstudio Mikulov bylo založeno v r. 2004. Jedním z cílu sdružení je přimět děti a mládež romské národnosti k aktivnímu využívání volného času a více je zapojit do kulturního dění ve městě. Romenstudio má k dispozici prostory včetně nezbytného technického zázemí.

Romodrom je občanské sdružení, které se zabývá prosazováním práv a integrací osob ohrožených sociálním vyloučením. Posláním sdružení je šířit občansko-právní povědomí, s důrazem na práva a svobody individuálního občana a na práva menšin s cílem dosáhnout rovnoprávného zacházení ze strany většiny. Mezi další aktivity patří podpora vzdělávání ve všech jeho oblastech; vydávání nezávislých publikací a časopisů, medializace naší činnosti; podpora kulturně uměleckých aktivit. www.romodrom.cz

Romské Občanské Sdružení - Karlovy Vary (dále jen ROS-KV) je organizací, která se dlouhodobě podílí na realizaci politiky pro romské etnikum a to v rámci celého Karlovarského kraje. V současné době se zaměřuje zejména na realizaci projektů podporujících vzdělanost u Romů v Karlovarském kraji. Nedílnou součástí práce ROS-KV je i práce Občanské porady, která je členem Asociace občanských poraden ČR a práce pracovníků Terénní sociální práce. www.roskv.org

Občanské sdružení Salinger vzniklo v roce 1997 s cílem poskytovat mladým lidem podporu v začleňování do společnosti, hájit jejich oprávněné zájmy. V rámci prevence sociálně nežádoucích jevů u dětí a mládeže rozvíjí volnočasové aktivity pro mladé lidi z rizikového prostředí;  dětem a mládeži poskytuje pomoc při zvládání obtížných životních situací; poskytuje poradenství pro děti a jejich rodiče; realizuje vzdělávací programy pro mládež, rodiče a pedagogy. www.salinger.cz

Sdružení Dženo je právním nástupcem Nadace Dženo. Dženo si klade za cíl sdružovat zejména občany romské národnosti, snaží se podporovat regionální romské organizace, a to jak ve směru předávání zkušeností, tak v pomoci při organizování regionálních akcí. K dalším aktivitám sdružení patří podpora vzdělávání mladých Romů včetně poskytování či zprostředkování stipendií nadaným romským žákům a studentům, prohlubování profesionálních znalostí místních romských aktivistů. Sdružení Dženo se chce výrazným způsobem angažovat především v oblasti médií, proto se zabývá monitoringem tisku, shromažďuje veškeré dostupné informace o Romech, vydává měsíčník Amaro Gendalos a poskytuje informační servis na webových stránkách www.dzeno.cz. www.dzeno.cz

Občanské sdružení „Sdružení Rómů Severní Moravy“ je zřizovatelem kulturního zařízení „Romské kulturní a společenské centrum“, které zahájilo svoji činnost v roce 2003. Toto ojedinělé kulturní zařízení je základem pro kulturní, vzdělávací a společenské aktivity neziskových národnostních uskupení nejen ve městě Karviná, ale i v celém Moravskoslezském kraji. Smyslem činnosti „Centra“ je systematická prezentace romské kultury a kultury ostatních menšinových národnostních skupin v nejširším smyslu slova, a tímto chce projekt podnítit zájem Romů o jejich vlastní tradice, zvýšit jejich sebevědomí a dát jim zažít, že mají co pozitivního nabídnout a motivovat je k tvůrčím aktivitám. www.romcentrum.karvina.info

Občanské sdružení Slovo 21 bylo založeno v roce 1999, v současné době realizuje projekty vzdělávací, kulturní, mediální, projekty týkající se zvyšování veřejné informovanosti ad., především romské projekty a projekty týkající se integrace cizinců žijících v České republice. Základními cíli sdružení jsou zejména boj proti rasismu a xenofobii, ochrana lidských práv, budování tolerance vůči minoritám, podpora vzdělávání a integrace menšin. Jsme organizace otevřená novým myšlenkám a iniciativám, spolupracujeme se státními i nevládními organizacemi a institucemi z České republiky a zahraničí. www.slovo21.cz

Společenství Romů na Moravě, o. p. s. zaměřuje své aktivity na integraci Romů do společnosti v různých oblastech života a na snižování jejich sociálního vyloučení. Svou činností rovněž podporuje romskou emancipaci a dialog na všech úrovních společnosti. Realizované projekty probíhají zejména na území Moravy a Slezska. www.srnm.cz

Občanské sdružení  Společně – Jekhetane, o. s. usiluje o rovné šance pro romskou menšinu v majoritní společnosti, prostřednictvím poskytování sociálních služeb a jiných doprovodných aktivit v rámci Moravskoslezského kraje. www.jekhetane.cz

Romské občanské sdružení Velká Ohrada bylo založeno v roce 1995.Vzniku sdružení Velká Ohrada předcházela činnost a spolupráce romských poradců na projektu „Soužití spoluobčanů Prahy 5 a Prahy 13“. Za dobu své existence vzbudilo především zájem skupiny  aktivistů a to jak romských, tak i neromských. Ve své činnosti se zaměřuje na sociálně právní poradenství, vzdělávání a přednáškovou činnosti a pořádání volnočasových aktivit, provozuje denní klub pro děti a mládež. www.velkaohrada.cz

Občanské sdružení Vzájemné soužití je nevládní nezisková organizace, která působí v Ostravě od záplav v roce 1997. Snaží se vytvářet přátelské platformy mezi romskou a neromskou komunitou. Metodou komunitní práce se pokouší zlepšit sociální a životní podmínky chudých a potřebných rodin. Činnost sdružení se soustřeďuje na oblast humanitární, vzdělávací, lidská práva, poskytování sociálního a právního poradenství, problematiku bydlení, zaměstnanosti, řešení konfliktů a vyjednávání.. www.vzajemnesouziti.cz

Darja Pardubice

Komunitní centrum Chanov

Liberecké romské sdružení

Městská romská rada Pardubice

Náš svět Praha 5

Palestra Praha 2

Romské centrum v Hodoníně

Romské integrační centrum Chodov

Romské křesťanské vzdělávací sdružení Daj Romaňi - Matice romská Praha Řepy

Sdružení pro ochranu práv a svobod Pardubice

Sdružení Romano jasnila Trnice

Sdružení Romů a národnostních menšin Plzeňského kraje

Sdružení Romů a národnostních menšin v Hodoníně

Svaz Romů v Břeclavi

 

Jistě existuje spousta dalších romských organizací, které vzniknou, seberou příspěvek a zase zmizí. Mimo organizace existuje i řada Tuzemských i zahraničních GRANTŮ (např.Sorosova nadace) na podporu vzdělání, umění, vědy romských studentů.

 

 

 

Poslední komentáře
15.07.2010 03:03:15: smiley${1}Teeeda me by jen zajimalo kdo jsi???smiley${1}a kdes to vsechno vyhrabal???smiley${1}
 
Politikmann nás spasí!!! Najdi si svýho šmejda !!!